NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwPsalm 37 De dronkenschap van de liefde

Verborgen omgang met God; wat is dat eigenlijk? Het oude woord `verlustigen' heeft er mee te maken, zegt Gert
Marchal. Hij schrijft in deze zomermaanden wekelijks over de Psalmen. Vandaag over Psalm 37 waarbij hij
zich concentreert op het vierde vers.

H et vierde vers in deze lange Psalm luidt in de vertaling van 1951:
`Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart'. Van Ruler schrijft: `Er is een verborgen omgang van het hart met God. Deze geschiedt eenvoudig midden in de werkelijkheid van het gewone leven.
Het kan zijn dat het ons in stilte overvalt. Maar het kan evengoed midden in het gewoel der mensen in ons omhoog stuwen.

Bevinding

Hetis eengolfvanwarmte die uit het diepste van ons innerlijk zijn onweerstaanbaar opwelt. Het kan een enkel woord uit de bijbel zijn dat het ons aandoet. Dan wordt heel onze kennis van God aangeraakt. En wij bedenken wie God is, gelijkwij Hem kennen uit zijn openbaring. Dan hebben wij Hem lief met een onuitsprekelijke liefde'.

Deze taal van het hart, waarbij het hoofd niet buiten spel wordt gezet, heet in de kerkelijke traditie: bevinding. Het is meer dan ervaring alleen. Het heeft een verdieping, die van Godswege is aangebracht. Weer met Van Ruler, op een andere plaats: `Het werk van de Geest krijgt in de bevinding gestalte in de ervaring van de mens'. Bevindingwordt al-
tijd bevochten op en in de rauwe werkelijkheid, de weerbarstigheid van het bestaan. Het zal niet toevallig zijn dat het werkwoord `wentelen' in het volgende vers (5) ter sprake komt: zwoegen met zware stenen, die moeilijk van hun plek te krijgen zijn.

Ik probeer dat oude woord `zich verlustigen' te wegen. De NBV heeft: `Zoek je gelukbij de HEER'.
Ida Gerhardt vertaalt: `Vind uw diepste geluk bij de Heer'. Mij dunkt: het is allebei `net niet', omdat het woordje `geluk' zo vlak en vaag geworden is op en door onze markt van welzijn en geluk. Twee markante plaatsen, waar dit werkwoord ook voor komt: Jesaja 55: 2 (een oproep aan allen die dorst hebben) en Jesaja 66:10 (een kind aan de moe
derborst).

Dronken

In dit vierde vers wordt beloofd: `Dan zal Hij u geven de wensen van uwhart'. Het kan niet zo zijn: eerst het ene, dan het andere. De vervulling van onze wensen is niet een beloning achteraf, maar ligt besloten in de dronkenschap van de liefde. Misschien is deze versie terzake: verlustig u in de Here, daarin zal Hij u geven de wensen van uw hart.

Deze verdieping geldt ook het vervolg van de Psalm. Er is meer aan de hand dan een oppervlakkige indeling in rechtvaardigen en goddelozen. Je kunt deze `stand' niet aflezen aan hun status. Een ander punt raakt mij nog meer. Waarom wordt de ene mens smoorverliefd op de Here God terwijl de andere er niet koud of warm van wordt? Ik
kan wel enkele dingen noemen, die van belang zijn, maar een sluitend antwoord weet ik niet. Ik laat ook deze klenimende kwestie over aan God. Hij weet er meet van dan ik. Ook daar heb ik, ondanks alles, vrede mee, omdat
het ingevouwen is in de vrede van God, die alle verstand te boven gaat (Fil. 4: 7).

Gert Marchal