NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw
Christelijke Symbolen

Christelijke Symbolen: Het Kruis

Symbolische Kleuren in de Eredienst

Symbolisch Bloemschikken

Betekenis Symbolen en Tekens

Oersymbolen

Apostelen en attributen

Heiligen en attributen

In de beeldende kunst.

Het Kerkgebouw

Kerkhofsymboliek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Christelijke symbolen

De Adelaar of arend is het symbool van de Hemelvaart van Christus, omdat deze vogel hoger vliegt dan alle vogels en het licht van de zon kan verdragen.

De Banier is het teken van overwinning. Het Lam van God draagt het als een teken van overwinning op de dood.

De Ark is een beeld voor de kerk omdat deze de door de zondvloed heenkomt door Gods genade en gered door het water van de doop.

Engelen begeleiden het leven en het sterven van Jezus.(aankondiging van de geboorte, verzoeking, Gethsťmanť) Maar ze begeleiden ook de gelovigen(b.v. Ha.12:15)

Christus is de Alpha en de Omega (Op.1:8)Dit wijst op zijn goddelijkheid en zijn eenheid met God.

Op de bazuin of de trompet wordt geblazen bij bijzondere gelegenheden zoals een veldslag of de aankondiging van de komst van God. Het is een symbool van het laatste oordeel. Op Paasmorgen roepen de trom- petten op tot horen en actie.

Het Anker is een teken van hoop. In HebreeŽn 6 wordt de hoop een anker voor de ziel genoemd.

De beker die mensen moeten drinken wijst op het lot dat zij moeten ondergaan.
Uit de beker waarover een dankzegging wordt uitgespro- ken, wordt tijdens het Avond- maal, gedron ken door de gelovigen. Dit gebeurt om te gedenken wat de Here Jezus Christus heeft gedaan.

Het Aureool wordt gebruikt bij de afbeelding van goddelijke personen: God, Christus, en de Heilige Geest in de gedaante van een duif.

Het Brandende braambos is een teken van Gods openbaring.(Ex.3)En wijst op de zuiverheid van Maria en de overschaduwing door de Heilige Geest. 

De bijenkorf is een attribuut van grote pre- dikers, die met hun zoete woorden de mensen trekken. Ook een sym- bool voor maagdelijkheid

Brood was het hoofdvoedsel in de landen rond de Middellandse Zee. En zoals brood noodzakelijk is om te leven, zo is geloof in Jezus nodig voor het eeuwige leven.

Een boek of boekrol representeert het Woord van God en treffen we vaak aan bij apostelen, evangelisten en heiligen. In laatste bijbelboek draagt Christus "Het boek des levens."

De altijd groene ceder is een teken van blijvend heil en geluk. Het Heilige der Heilige was bekleed met cederhout.

De bel of klok roept tot aanbidding en roept het evangelie uit.

Het lam Gods is verbon- den met de offergedach- te. Joh1:29.Het is veel voorkomend door Op5:6.

De deur scheidt het veilige binnen van dat  wat buiten is. Het is een ingang tot veiligheid en een uitvalsbasis naar de wereld. Jezus is de deur die de schapen beschermt in de stal. En Hij vormt de opening naar de weide.

De deurpost werd in de nacht voor de uittocht bestreken met bloed opdat de bewoners niet door de engel van het verderf getroffen zouden worden.

De dolfijn is een symbool voor Christus als de Verlosser. Drie dolfijnen vormen een symbool voor de DrieŽenheid.

Het schild van de DrieŽen heid toont hoe Vader, Zoon en Heilige Geest drie onderscheiden personen en toch ťťn God zijn.

De duif als teken van reinheid en vrede verwijst naar de Heilige Geest. De duif met de olijftak in de snavel is vredessymbool

De druif verwijst naar het Avondmaal en het offer van Christus. De druif is tegeljk een teken van leven(bloedsymbool) en van lijden.

De ladder is het symbool voor het streven naar eeuwigheid.(Jakob in Bethel) En het is een lij- denswerktuig gebruikt om de spons aan te reiken.

De distel symboliseert dorheid, droogheid, onvruchtbaarheid en leed. Wordt gebruikt in voorstellingen van het lijden van Christus.

Een brandende lamp in een gewijde ruimte verwijst naar de aanwezigheid van de Heer.En het verwijst naar het volle leven. Een lamp die uit is verwijst naar de dood.

De lelie verwijst naar onschuld en maagde- lijkheid met name voor Maria.

Het hout van de eik werd als onverwoestbaar ge- zien en daarom als sym- bool van onsterfelijkheid en het eeuwige leven.

Een fontein met zeven stralen verwijst naar de zeven gaven van de Heilige Geest. Of verwijst naar het eeuwige leven.

De geheven Hand is de hand van een heerser.

De harp is door de vorm van een driehoek een symbool van de lofzang op de DrieŽenheid.

Het lelietje van dalen verwijst naar Christus als brenger van het heil en het Evangelie.

De ezel is een teken van zachtmoedigheid en be- hulpzaamheid. Symbool van de vredesvorst en messiaanse tijd (Intocht)

Graankorrels wijzen op Christus omdat Hij het brood des levens is. Ook is het een symbool voor het Avondmaal.

Christus is de Zon der gerechtigheid. En zo staat Hij tegenover de zwakke kerk die gesymboliseerd wordt door de maan.

Op de stenen tafels stonden de 10 geboden. Deze werden door God aan Mozes gegeven.

Dobbelstenen door de soldaten gebruikt om te dobbelen om de mantel van Jezus.