NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
80 jarige oorlog

Jaartallen

1555 - Karel V doet troonsafstand van de Nederlanden. Filips II wordt Heer der Nederlanden.
1558 - Karel V sterft in zijn kloosterpaleis te Yuste.
1559 - Margareta van Parma Spaans gouverneur over de Nederlanden.
1567 - De hertog van Alva wordt regent. De Prins van Oranje vlucht naar Duitsland.
1568 - 80-jarige Oorlog. Slag bij Heiligerlee. Egmont en Hoorn in Brussel onthoofd. 1568 Wikipedia
1569 Wikipedia
1570 - De Allerheiligenvloed op 1 november. In Friesland komen 3000 mensen om. 1570 Wikipedia
1571 Wikipedia
1572 - Beleg van Haarlem. De Watergeuzen veroveren Den Briel. 1572 Wikipedia
1573 - Requesens landvoogd. Volksheldin Kenau Simonsdochter Hasselaer. 1573 Wikipedia
1574 - De Slag op de Mookerheide. Egmont en Hoorn in Brussel onthoofd. 1574 Wikipedia
1575 Wikipedia
1576 - Dood van Requesens. Don Juan wordt landvoogd. 1576 Wikipedia
1577 Wikipedia
1578 - Matthias van Habsburg wordt landvoogd. Hetzelfde jaar wordt Parma landvoogd. 1578 Wikipedia
1579 - Unie van Atrecht en Utrecht. 1579 Wikipedia
1580 - Filips II doet Willem van Oranje in de ban. 1580 Wikipedia
1581 Wikipedia
1582 Wikipedia
1583 Wikipedia
1584 - Willem van Oranje wordt op 10 juli in Delft vermoord. 1584 Wikipedia
1584 - Willem Lodewijk wordt in oktober stadhouder van Friesland.
1585 - Stadhouder Willem Lodewijk van Nassau sticht in Franeker een hogeschool. 1585 Wikipedia
1586 Wikipedia
1587 Wikipedia
1588 Wikipedia
1589 Wikipedia
1590 Wikipedia
1591 Wikipedia
1592 Wikipedia
1593 Wikipedia
1594 Wikipedia
1595 Wikipedia
1596 - De overwintering van Willem Barentsz. en Jacob van Heemskerck op Nova Zembla. 1596 Wikipedia
1597 Wikipedia
1598 Wikipedia
1599 Wikipedia

1600 - Slag bij Nieuwpoort. De gouden eeuw. 1600 Wikipedia
1601 Wikipedia
1602 - Oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. 1602 Wikipedia
1603 - In Lutjegast wordt Abel Janszoon Tasman geboren. 1603 Wikipedia
1604 Wikipedia
1605 Wikipedia
1606 Wikipedia
1607 - Zeer strenge winter. Zelfs de Theems is bevroren.1607 Wikipedia
1607 - Jacob van Heemskerck verslaat de Spanjaarden bij Gibraltar.
1608 Wikipedia
1609 Wikipedia
1610 Wikipedia
1611 Wikipedia
1612 Wikipedia
1613 Wikipedia
1614 Wikipedia
1615 Wikipedia
1616 Wikipedia
1617 Wikipedia
1618 Wikipedia
1619 - Batavia wordt gesticht door Jan Pieterszoon Coen. 1619 Wikipedia
1619 - Op 13 mei wordt Oldenbarnevelt op het Binnenhof onthoofd.
1620 - De Friese stadhouder Willem Lodewijk overlijdt. Ernst Casimir volgt hem op. 1620 Wikipedia
1621 - Hugo de Groot ontsnapt uit Slot Loevestein in een boekenkist. 1621 Wikipedia
1622 Wikipedia
1623 Wikipedia
1624 Wikipedia
1625 - Dood van prins Maurits. Frederik Hendrik Stadhouder. 1625 Wikipedia
1626 Wikipedia
1627 Wikipedia
1628 - Piet Heijn verovert bij Cuba een Spaanse Zilvervloot. 1628 Wikipedia
1629 - Piet Heijn sneuvelt tegen de Duijnkerkers. 1629 Wikipedia
1630 Wikipedia
1631 Wikipedia
1632 - Ernst Casimir sneuvelt bij Roermond. Hendrik Casimir I wordt de nieuwe Friese stadhouder. 1632 Wikipedia
1633 Wikipedia
1634 - Eerste Kollumer Oproer. 1634 Wikipedia
1635 Wikipedia
1636 Wikipedia
1637 Wikipedia
1638 Wikipedia
1639 - Admiraal Maarten Harpertszoon Tromp verslaat de Spaanse vloot bij Duins. 1639 Wikipedia
1640 - Willem Frederik wordt stadhouder van Friesland. 1640 Wikipedia
1641 Wikipedia
1642 Wikipedia
1643 Wikipedia
1644 Wikipedia
1645 Wikipedia
1646 Wikipedia
1647 - Overlijden Frederik Hendrik. Stadhouder Prins Willem II. 1647 Wikipedia
1648 - Vrede van Munster, einde Tachtigjarige Oorlog. 1648 Wikipedia

Tachtigjarige Oorlog
De Opstand slaagt in de noordelijke Nederlanden, die onafhankelijk worden. De zuidelijke Nederlanden blijven geregeerd door Spaans- Habsburgse en in de 18de eeuw Oostenrijks-Habsburgse vorsten.

1568
Willem van Oranje brengt voor eigen rekening in Duitsland een leger op de been en valt de Nederlanden binnen. Ondanks een overwinning in de Slag bij Heiligerlee, waar zijn broer Adolf sneuvelt, mislukt de veldtocht. In mei laat Alva, inmiddels landvoogd, uit vergelding de graven Egmond en Horne onthoofden op de Grote Markt in Brussel.

1571
Synode van Emden: De Nederduyst Gereformeerde Kerk wordt gesticht

1572
Een vloot van Watergeuzenbezet op 1 april het Hollandse stadje Den Briel. Deze inname betekent een nieuwe impuls voor de Opstand. Diverse Zeeuwse en Hollandse steden kiezen partij voor Oranje. In juli volgt te Dordrecht de eerste zelfstandige vergadering van de Staten van Holland. Het Spaanse gezag slaat spoedig terug.

1573
Haarlem valt in juli weer in Spaanse handen, ondanks inspanningen van de legendarische volksheldin Kenau Simonsdochter Hasselaar. Alkmaar weet zich in de nazomer staande te houden ("Bij Alkmaar begint de victorie'). In december begint het eerste Beleg van Leiden.

1574
Inval door Oranje-leger in Limburg, om de Spanjaarden bij Leiden weg te lokken. Dat lukt, maar de Slag op de Mokerhei die volgt, wordt een grote mislukking. De Spaanse troepen keren spoedig terug voor het tweede Beleg van Leiden. Doorgestoken dijken verdrijven de Spanjaarden op 3 oktober uit hun schansen.

1576
Pacificatie van Gent, waarbij de Staten-Generaal van de Nederlandse gewesten zich aansluiten bij de Hollands-Zeeuwse opstand.

1579
De zuidelijke gewesten Artesië en Henegouwen beloven, in de Unie van Atrecht, het katholieke Spaanse gezag weer te erkennen. In reactie hierop sluiten een aantal noordelijke gewesten samen met enkele Vlaamse en Brabantse steden de Unie van Utrecht, waarin zij aankondigen de strijd tegen de Spanjaarden voort te zetten. In deze twee unies ligt de kiem van de scheiding tussen de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden.

1580
Filips II doet Willem van Oranje in de ban. Wie hem vermoordt, wordt 25.000 gulden en verheffing in de adelstand in het vooruitzicht gesteld. Oranje verdedigt zich in een felle verklaring, de Apologie, waarin hij formeel de trouw aan de Spaanse koning opzegt. 1581
Zeven noordelijke gewesten besluiten de Spaanse koning niet langer te erkennen. Zij leggen dit besluit vast in het Plakkaat van Verlatinge.

1584
Willem van Oranje wordt op 10 juli in Delft vermoord door Balthazar Gerards, een fanatieke katholiek.

1585
Antwerpen valt weer in Spaanse handen. Tienduizenden calvinisten vluchten naar het noorden: een belangrijke impuls voor de Hollandse steden, met name voor Amsterdam. Prins Maurits, zoon van Willem van Oranje, 18 jaar, wordt stadhouder van Holland en Zeeland.

1588
Nadat nieuwe landsheren (de Franse Hertog van Anjou en de Engelse Graaf van Leicester) geen succes zijn gebleken, besluiten de Zeven Verenigde Nederlanden zonder vorst, als republiek, hun verbond voort te zetten. Johan van Oldenbarnevelt, de raadpensionaris (hoogste ambtenaar) van de Staten van Holland, ontwikkelt zich tot een krachtige politieke leider. Prins Maurits blijkt een groot militair strateeg. In de zomer vormt Filips II een Armada die de Engelse koningin Elizabeth I en de opstandige Nederlandse gewesten een gevoelige klap moet toebrengen. De Spaanse zeevloot lijdt een smadelijke nederlaag.

1590-1598
Het tij keert voor de Republiek, nadat de Spanjaarden aanvankelijk grote delen van de opstandige gewesten hebben bedwongen. In maart 1590 wordt Breda veroverd, dankzij het turfschip, waarin ruim 70 militairen naar binnen worden gesmokkeld die de stadspoorten openen. Verovering van diverse steden volgt.

1598
Filips II sterft. Het bewind over de Nederlandse gewesten laat hij na aan zijn dochter Isabella, gehuwd met aartshertog Albrecht van Oostenrijk. 1600
Slag bij Nieuwpoort. Op aandringen Van Oldenbarnevelt probeert Maurits' leger Duinkerken te bereiken om kapers uit te schakelen. Dat lukt niet, ondanks zijn overwinning op Spaanse troepen bij het West-Vlaamse Nieuwpoort. Maurits, die vooraf had geprobeerd deze veldtocht af te houden, keert woedend terug in de Nederlanden: het begin van de verwijdering tussen hem en de raadpensionaris. Gouden Eeuw Economische en culturele bloeitijd in de Republiek die grote politieke macht heeft.

1602
Oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) voor de handel op Azië.

1609-1621
De Republiek sluit een Twaalfjarig Bestand met de Habsburgse vorst, zeer tegen de zin van Maurits. Rondom Oldenbarnevelt en Maurits vormen zich facties. Hun tegenstelllingen worden aangewakkerd door een godsdienstig dispuut tussen de Leidse hoogleraren Arminius (Remonstranten) en Gomarus (Contra-Remonstranten).
Oldenbarnevelt kiest de zijde van Arminius, Maurits van Gomarus. Een burgeroorlog dreigt.

1618
Op de Dordtse synode, bijeengeroepen door de Staten-Generaal, wordt het theologische dispuut beslecht ten gunste van de Contra-Remonstranten. Tevens valt het besluit de bijbel uit de Hebreeuwse en Griekse grondteksten te vertalen in het Nederlands. Deze Statenvertaling, die in 1637 klaar is, krijgt grote betekenis voor het Nederlandse protestantisme, de Nederlandse cultuur en de Nederlandse taal.

1619
Oldenbarnevelt, gearresteerd in augustus 1618, wordt in mei 1619 onthoofd op het Binnenhof in Den Haag. Zijn medestander Hugo de Groot, vooraanstaand rechtsgeleerde, pensionaris van Rotterdam, wordt veroordeeld tot levenslange detentie op Slot Loevestein. In 1621 ontsnapt De Groot in een boekenkist.

1621
Oprichting van de West-Indische Compagnie, voor de handel op Amerika.

1625
Maurits sterft. Zijn broer Frederik Hendrik volgt hem op: een groot talent in politieke en militaire zaken. In Den Haag houdt hij, met zijn echtgenote Amalia van Solms, op bijna vorstelijke wijze hof, onder meer aan het Binnenhof en in het nieuwgebouwde paleis Huis ten Bosch.

VALERIUS STERFT

 

Verder verloop van de 80-jarige oorlog

1626 e.v.
Samen met zijn neef Ernst Casimir, stadhouder van Friesland en Groningen, begint Frederik Hendrik een succesvolle reeks heroveringen, waarbij zij het noorden van Brabant en delen van Zeeuws-Vlaanderen en Limburg aan de Republiek weten toe te voegen.

1628
Vlootvoogd Piet Heyn maakt bij Cuba een Spaanse zilvervloot buit.

1629
Frederik Hendrik neemt Den Bosch in.

1632
Frederik Hendrik onderneemt pogingen de Zuidelijke Nederlanden te veroveren. Venlo en Roermond komen moeiteloos in zijn handen, maar Maastricht moet eerst worden belegerd.

1637
Frederik Hendrik neemt Breda in, zijn laatste verovering in de zuidelijke Nederlanden. De grenzen van het latere Koninkrijk der Nederlanden beginnen zich af te tekenen.

1639
De Spaanse koning vormt een tweede Armada. Het wordt, evenals de eerste keer (in 1588), een grote mislukking. Admiraal Maarten Harpertsz. Tromp verslaat de Spaanse vloot.

1647
Frederik Hendrik overlijdt. Zijn opvolger, Willem II, sterft in 1650.

1648
Vrede van Munster, einde van de Tachtigjarige Oorlog. De Spaanse koning erkent de "Verenigde Nederlanden' als vrije en soevereine staat.


Tachtigjarige_Oorlog (Wikipedia)

Portaal:Tachtigjarige Oorlog (Wikipedia)

Lijst_van_gevechten_in_de_Tachtigjarige_Oorlog (Wikipedia)

80jarige-oorlog.startpagina.nl

www.militair.net/Oorlogen/Tachtigjarige%20oorlog/

Van Petrus Dathenus tot de Synode van Dordrecht