NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Franciscus van Assisi


(ca. 1181-1226)


Het Loflied van de Schepselen (Zonnelied)Allerhoogste, almachtige, goede Heer,
van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegening.
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe
en geen mens is waardig U te noemen.
Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen,
vooral heer broeder zon, die de dag is,
en door wie Gij ons verlicht.
En hij is mooi en stralend met grote luister.
Van U, Allerhoogste, draagt hij het zinnebeeld.
Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door zuster maan en de sterren.
Aan de hemel hebt Gij ze gemaakt,
schitterend, kostbaar en mooi.
Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door broeder wind
en door de lucht en de wolken,
het helder weer en ieder jaargetijde,
waardoor Gij uw schepselen in leven houdt.
Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door zuster water,
die heel nuttig is, nederig, kostbaar en kuis.
Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door broeder vuur,
door wie Gij voor ons de nacht verlicht.
En hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.
Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door zuster aarde,
onze moeder die ons in leven houdt en leidt
en allerlei gewassen met kleurige bloemen en kruiden voortbrengt.
Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door hen
die vergiffenis schenken door uw liefde
en ziekte en verdrukking dragen.
Gelukkig zij die dat dragen in vrede,
want door U, Allerhoogste, zullen zij worden gekroond.
Geloofd zijt Gij, mijn Heer,
door onze zuster de lichamelijke dood,
waaraan geen levend mens ontsnappen kan.
Wee hen die sterven in doodzonde.
Gelukkig wie zij aantreft in uw allerheiligste wil,
want de tweede dood zal hun geen kwaad doen.
Loof en zegen mijn Heer
en dank en dien Hem met grote nederigheid.

Het zonnelied is in veel landen verwerkt tot een strofisch gezang, bijvoorbeeld door J.W. Schulte Nordholt (Liedboek gez 400.)

Uit de legende van Perugia

Als de keizer een koninkrijk aan een van zijn dienaren gaf, hoe verheugd zou de dienaar zijn! Maar als hij hem het hele keizerrijk gaf, zou hij niet zich nog veel meer verheugen? Ik zou daarom vol van vreugde moeten zijn in mijn beperkingen en beproevingen, mijn troost zoeken bij de Heer, en dank brengen aan God de Vader, aan zijn enige Zoon Jezus Christus, en aan de Heilige Geest. In feite heeft God me zo'n genade en zegen gegeven dat hij in zijn genade mij, zijn arme en onwaardige dienaar die nog op aarde leeft, verzekerd heeft dat ik zijn koninkrijk zal delen. Daarom, voor zijn glorie, voor mijn troost en de stichting van mijn naaste, wens ik een nieuwe "Lof aan God" voor zijn schepsels te maken. Deze schepsels komen ons elke dag te hulp in onze noden, zonder hen zouden wij niet leven; en door hen beledigt het menselijk ras de Schepper zeer. Iedere dag miskennen we zo'n grote zegen door de Schepper en gever van al deze dingen niet te prijzen zoals we zouden moeten..

Wij zijn de jongleurs van God, en de enige beloning die we willen is dat jullie een echt penitent leven leiden.

Wij zijn inderdaad God's dienaren als we al niet jongleurs zijn die ernaar streven om de harten van mensen te bewegen om hen naar de vreugde van de Geest te leiden.

Bij zonsopgang zou elke mens God moeten prijzen vanwege het hemellichaam dat hij geschapen heeft dat licht geeft aan onze ogen dedurende de dag; 's avonds als het donker wordt zou ieder mens God moeten prijzen vanwege onze broeder het vuur, dat ons in staat stelt om duidelijk te zien in het donker. We zijn allen als blinden, en het is door deze twee schepsels dat God ons licht geeft. Daarom, vanwege deze twee schepsels, en vanwege alle andere schepsels die ons elke dag dienen zouden we hun glorieuze Schepper op speciale wijze moeten prijzen.

Zie Wikipedia Franciscus van Assisi

Zie Franciscus en de Franciscanen

Zie Het leven van Franciscus

TIJDLIJN
1182 Franciscus geboren in Assisi
1202 Hij trekt mee ten strijde tegen Perugia
1203 Franciscus wordt krijgsgevangen; zijn vader koopt hem vrij en lange tijd ligt hij ziek thuis
1204 Een ontmoeting met een melaatse wordt van beslissend belang
1209 Hij hoort het Evangelie van de uitzending van de apostelen en herkent hierin het levensprogramma waarnaar hij op zoek was
1212 Clara volgt Franciscus
1219 Franciscus gaat met een kruistocht mee, maar ongewapend. Zo bezoekt hij de sultan
1220 Zo'n 5000 broeders aanvaarden de Leefregel van Franciscus
1224 Op de berg La Verna ontvangt Franciscus de wondtekenen van Jezus in zijn eigen lichaam (de zogenaamde Stigmata)
1226 Franciscus sterft op 3 oktober vlakbij Assisi
1228 Paus Gregorius IX verklaart Franciscus heilig


Bekijk de volgende Engelstalige sites.

The Legend of Perugia]

St. Francis Biography 1 (the Catholic Encyclopedia)

St. Francis Biography 2 (Catholics online)

Canticle to Brother Sun 1

Canticle to Brother Sun 2 (Univ. of Calgary)

St. Francis Bookstore, NY, NY -- lots of good links

[Look up The Opuscula of St. Francis of Assisi]

The Franciscan Order (the Catholic Encyclopedia)

What is a St. Franciscan vocation?