NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

ProtestantsHYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis

INHOUDSOPGAVE 119 GEZANGEN

No.

1 De twaalf artikelen des geloofs.
2 Klein Gloria.

3 Nazang tot de Tien Geboden

4 Lofzang van Maria.

5 Lofzang van Zacharias.

6 Lofzang van Simeon.

7 Gebed des Heren.

7a Gebed des Heren (naar Luther).
8 Morgenzang.

9 Avondzang.


KERKELIJK JAAR.


Advent.

10 Hoe zal ik U ontvangen.
10a Hoe zal ik U ontvangen.
11 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.

12 Nu daagt het in het oosten.


Kerstfeest.

13 Stille nacht, heilge nacht.

14 Ere zij God.

15 Hoort all de englen zingen.

16 Hoor, de englen zingen d'eer.

17 Prijs den Heer die herders prijzen.

18 Komt, verwondert u hier, mensen.

19 Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer.

20 Komt allen tezamen.

21 Heft aan, heft aan een luide zang.

22 Daar is uit 's werelds duistre wolken.

23 Nog juicht ons toe die zaalge nacht.
24 Wees wellekom, Immanuel.

25 Ik kniel aan uwe kribbe neer.

26 Dit is de dag, die God ons schenkt.

27 U Jezus Christus loven wij.

28 Komt laten wij, verblijd van geest.

Lijdenstijd.

29 Ik wil mij gaan vertroosten.

30 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten.

31 Wie heeft op aard de prediking gehoord,

32 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis.
33 Is dat, is dat mijn Koning.

34 O Lam van God, onschuldig.

35 Noem d'overtreding mij, die Gij begaan hebt.

36 Jezus, leven van ons leven.

37 Ik heb de vaste grond gevonden,

38 In het kruis zal 'k eeuwig roemen.


Pasen.

39 Wees gegroet, gij eersteling der dagen.

40 Christus is opgestanden.

41 Christus, onze Heer, verrees.
41a Christus, onze Heer, verrees.

42 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem.

43 Nu triomfeert de Zoon van God.


Hemelvaart.

44 De dag der kroning is gekomen.

45 De dag van onze Vorst brak aan.
46 Ten hemel opgevaren is, Halleluia.

Pinksteren.

47 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer.


ALGEMENE LIEDEREN.

48 Heft op uw hoofden, poorten wijd.

49 Heilig, heilig, heilig, Heer God almachtig.

50 Ere zij aan God, de Vader.

51 God in den hoog' alleen zij eer.

52 Halleluja! eeuwig dank en ere.

53 Halleluia! Lof zij het Lam.

54 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen.

55 U, heilig Godslam, loven wij.

56 Het Lam, voor ons op aard' geslacht.

57 Ter bruiloft van het Lam genood.

58 Hoe helder staat de morgenster.

59 Verlosser, Vriend! o hoop, o lust.

60 'k Heb geloofd en daarom zing ik.

61 Amen, Jezus Christus, amen!
61a Amen, Jezus Christus, amen!

62 God is getrouw, zijn plannen falen niet.

63 Heugelijke tijding.

64 O machtig' Evangeliewoorden.

65 Waterstromen wilt Gij gieten.

66 Here, kere van ons af.

67 Hoe groot, o Heer, en hoe vervaarlijk.

68 O Heer, die daar des hemels tente spreidt.

69 Ik hoor trompetten klinken.

70 Een vaste burcht is onze God.

71 Blijf bij ons, Jezus, onze Heer.

72 De kerk van alle tijden.
72a De ware Kerk des Heren.
73 Bewaar ons Here, bij uw Woord.

74 Het leven is: een krijgsbanier.

75 Wij staan ten laatsten kamp gereed.

76 Toch overwint eens de genade.

77 Ik heb gejaagd, wel jaren lang.

78 God, enkel licht.

79 Laat me in U blijven, groeien, bloeien.

80 O grote God, o goede Heer.

81 Neem mijn leven, laat her, Heer.

82 Zegen ons Algoede.

83 Vaste rots van mijn behoud.

84 O God, die droeg ons voorgeslacht.

85 Ach, blijf met uw genade.

86 Wat de toekomst brenge moge.

87 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.

88 „Op, waakt op!" zo klinkt her luide.

89 Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doon.

90 Rust mijn ziel, uw God is Koning.

91 Beveel gerust uw wegen.
91a Beveel gerust uw wegen.
92 Wie maar de goede God laat zorgen.

93 Nooit kan 't geloof te veel verwachten.

94 Wij loven U, o God, belijden U als Heer.

95 Grote God, wij loven U.

96 Komt nu met zang van zoete tonen.

97 Wilt heden nu treden voor God, den Here.

98 Behoed uw Kerk, zet uit, o God, haar palen.

99 De dorre vlakte der woestijnen.

100 d'Almachtig' is mijn herder, en geieide.

101 De Heer is mijn Herder!

102 Lof zij den Heer, den almachtigen Koning der ere.

103 Wij knielen voor uw zetel neer.

104 Alle roem is uitgesloten.
104a Alle roem is uitgesloten.
105 Ruwe stormen mogen woeden.

106 Loof den Koning, heel mijn wezen.

107 De Heer is God, en niemand meer.
108 Van U zijn alle dingen.
109 Dankt, dankt nu allen God.
110 'k Wil U, o God, mijn dank betalen.
111 Voor alle heilgen in de heerlijkheid.
112 Jeruzalem, o stad, zo hoog gebouwd.
113 De dag, door uwe gunst ontvangen.
114 Zalig, die in Christus sterven.

BIJZONDERE GELEGENHEDEN.

H. Avondmaal.
115 Dit moogt gij, Jezus' jongren, nooit vergeten.
116 Heer, wij komen vol verlangen.
117 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet.

Huwelijk.
118 U zeegne God.


Nationale gelegenheden.
119 Wilhelmus van Nassouwe.