NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
119 GEZANGEN ALFABETISCHE LIJST VAN GEZANGEN

Ach, blijf met uw genade. 85
Alle roem is uitgesloten. 104
Alle roem is uitgesloten. 104a
Amen, Jezus Christus, amen! 61
Amen, Jezus Christus, amen! 61a
Behoed uw Kerk, zet uit, o God, haar palen. 98
Beveel gerust uw wegen. 91
Beveel gerust uw wegen. 91a
Bewaar ons Here, bij uw Woord. 73
Blijf bij ons, Jezus, onze Heer. 71
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 87
Christus is opgestanden. 40
Christus, onze Heer, verrees. 41
Christus, onze Heer, verrees. 41a
Daar is uit 's werelds duistre wolken. 22
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem. 42
d'Almachtig' is mijn herder, en geieide. 100
Dankt, dankt nu allen God. 109
De dag der kroning is gekomen. 44
De dag van onze Vorst brak aan. 45
De dag, door uwe gunst ontvangen. 113
De dorre vlakte der woestijnen. 99
De Heer is God, en niemand meer. 107
De Heer is mijn Herder! 101
De kerk van alle tijden. 72
De ware Kerk des Heren. 72a
Dit is de dag, die God ons schenkt. 26
Dit moogt gij, Jezus' jongren, nooit vergeten. 115
Een vaste burcht is onze God. 70
Eeuwig Woord, U willen wij bezingen. 54
Ere zij aan God, de Vader. 50
Ere zij de Vader en de Zoon 2
Ere zij God. 14
Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet. 117
God in den hoog' alleen zij eer. 51
God is getrouw, zijn plannen falen niet. 62
God, enkel licht. 78
Grote God, wij loven U. 95
Halleluia! Lof zij het Lam. 53
Halleluja! eeuwig dank en ere. 52
Heer, wij komen vol verlangen. 116
Heft aan, heft aan een luide zang. 21
Heft op uw hoofden, poorten wijd. 48
Heilig, heilig, heilig, Heer God almachtig. 49
Here, kere van ons af. 66
Het Lam, voor ons op aard' geslacht. 56
Het leven is: een krijgsbanier. 74
Heugelijke tijding. 63
Hoe groot, o Heer, en hoe vervaarlijk. 67
Hoe helder staat de morgenster. 58
Hoe zal ik U ontvangen. 10
Hoe zal ik U ontvangen. 10a
Hoor, de englen zingen d'eer. 16
Hoort all de englen zingen. 15
Ik geloof in God den Vader 1
Ik heb de vaste grond gevonden, 37
Ik heb gejaagd, wel jaren lang. 77
Ik hoor trompetten klinken. 69
Ik kniel aan uwe kribbe neer. 25
Ik wil mij gaan vertroosten. 29
In het kruis zal 'k eeuwig roemen. 38
Is dat, is dat mijn Koning. 33
Jeruzalem, o stad, zo hoog gebouwd. 112
Jezus, leven van ons leven. 36
'k Heb geloofd en daarom zing ik. 60
'k Wil U, o God, mijn dank betalen. 110
Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer. 47
Komt allen tezamen. 20
Komt laten wij, verblijd van geest. 28
Komt nu met zang van zoete tonen. 96
Komt, verwondert u hier, mensen. 18
Laat me in U blijven, groeien, bloeien. 79
Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. 30
Lof zij den God van Israel 5
Lof zij den Heer, den almachtigen Koning der ere. 102
Loof den Koning, heel mijn wezen. 106
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis. 32
Mijn ziel verheft Gods eer 4
Neem mijn leven, laat her, Heer. 81
Noem d'overtreding mij, die Gij begaan hebt. 35
Nog juicht ons toe die zaalge nacht. 23
Nooit kan 't geloof te veel verwachten. 93
Nu daagt het in het oosten. 12
Nu triomfeert de Zoon van God. 43
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer. 19
O allerhoogste Majesteit 7
O God, die droeg ons voorgeslacht. 84
O grote Christus, eeuwig licht 9
O grote God, o goede Heer. 80
O Heer, die daar des hemels tente spreidt. 68
O Lam van God, onschuldig. 34
O machtig' Evangeliewoorden. 64
O onze Vader, trouwe Heer 7a
Och, of wj uw geboon volbrachten 3
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doon. 89
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 11
Op, waakt op! zo klinkt her luide. 88
Prijs den Heer die herders prijzen. 17
Rust mijn ziel, uw God is Koning. 90
Ruwe stormen mogen woeden. 105
Stille nacht, heilge nacht. 13
Ten hemel opgevaren is, Halleluia. 46
Ter bruiloft van het Lam genood. 57
Toch overwint eens de genade. 76
U Jezus Christus loven wij. 27
U zeegne God. 118
U, heilig Godslam, loven wij. 55
Van U zijn alle dingen. 108
Vaste rots van mijn behoud. 83
Verlosser, Vriend! o hoop, o lust. 59
Voor alle heilgen in de heerlijkheid. 111
Wat de toekomst brenge moge. 86
Waterstromen wilt Gij gieten. 65
Wees gegroet, gij eersteling der dagen. 39
Wees wellekom, Immanuel. 24
Wie heeft op aard de prediking gehoord, 31
Wie maar de goede God laat zorgen. 92
Wij danken U, barmhartig God 8
Wij knielen voor uw zetel neer. 103
Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 94
Wij staan ten laatsten kamp gereed. 75
Wilhelmus van Nassouwe. 119
Wilt heden nu treden voor God, den Here. 97
Zalig, die in Christus sterven. 114
Zegen ons Algoede. 82
Zo laat Gij, Heer, uw knecht 6