NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Aanvullende gezangenbundel voor gebruik in de Nederlands Gereformeerde Kerken

1994Deze bundel is in 1994 uitgegeven bij uitgeverij Buijten & Schipperheijn als aanvulling op (de selectie uit) het Liedboek voor de Kerken, en bevat een selectie uit diverse evangelische liedbundels en Alles wordt nieuw, plus een aantal liederen van dichters en musici uit de Nederlands Gereformeerde Kerken.

De bundel zelf is lang niet in alle plaatselijke NGK-gemeenten in gebruik, maar veel van de NGK-specifieke liederen hebben wel een weg gevonden naar de eigen bundels van de gemeenten (die ook een eigen en vaak ruimere selectie van evangelische liederen bevatten).

501. In het begin lag de aarde verloren
501. Het lied van het begin
502. Een Kind is ons geboren
503. Heer, ik loof U, omdat Gij
503. Danklied der verlosten
504. Troost, troost mijn volk, zo spreekt de HEER
505. O volken, gij moet horen
505. De Knecht des HEREN
506. Ik riep tot de HEER uit mijn noden
506. Jona's dankgebed
507. Zalig de armen
508. Een zaaier ging uit om te zaaien
508. De zaaier
509. In het begin was het Woord
509. Looft God, prijst zijn Naam
510. Laten wij elkaar verdragen
511. Al ware het dat ik de taal
511. Het lied van de liefde
512. De bazuin zal schallen
513. Laten wie door God bemind zijn
513. De gezindheid van Christus
514. Wees blij te allen tijde
515. Hoe groot is het geheimenis
516. Een schare die niemand kan tellen
517. En de Geest en de bruid zeggen: Kom
518. Van boven daalt een englenschaar
519. Het heil kwam van de hemel neer
520. Over grauwbestofte straten
520. Het Lam van God
521. U, heilig Godslam loven wij
522. In het kruis zal 'k eeuwig roemen
523. Christus is opgestanden
524. Ik weet dat mijn Verlosser leeft
525. Toen Christus in ons leven kwam
525. Het lied van het nieuwe leven
526. Wees gezegend, Heer van alle leven
527. U zij de glorie
528. Wij knielen voor uw zetel neer
529. De Geest die alle dingen schiep
530. Vrede op aarde! als in 't laatst der dagen
531. Bede bij de wet
531. Wij danken U, O God en HERE
532. Ik geloof in God de Vader
532. De twaalf artikelen des geloofs
533. Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
533. Klein Gloria
534. Geef ons genadig, Here God
535. De genade van onze Heer Jezus Christus
535. Zegenbede
536. Hoe lieflijk zijn de voeten van de bode
537. Heugelijke tijding
538. Sterk als de dood
539. Blijf mij nabij, wanneer het avond is
540. Hier leggen wij zijn (haar) lichaam neer