NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
De CL PSALMEn DAVIDS

Mitsgaders de Lofsangen, Hymnen ende Geestelijcke Liederen.
Soo de Christelijcke Gemeynten (de Confessie van Augsborgh inde Nederlanden toegedaen) zijn gebruyckende.
De aller-laetste editie.
Niet alleen met grooter neerstigheyt oversien en verbetert: maer oock met verscheyden Lof-sangen vermeerdert, welcke noyt te vooren in onse Nederduytsche Tale zijn overgeset noch gedruckt geweest.
t' AMSTERDAM., Door FRANCK JANSZEN VOS, Boeckverkoper
in de Tack-steegh, by de Lange-brugh, In 't 1662 Jaer, (1e druk 1579)

Pdf op Google books

Willem van Haecht in de Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren

 

Een aantal oude liedteksten is te vinden op de site van Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren: http://www.dbnl.org/

Zie ook Bredero: Groot lied-boeck

Zie ook: Het oude Nederlandsche lied. Deel 1Florimond van Duyse

Zie ook: Het oude Nederlandsche lied. Deel 2 Florimond van Duyse

Zie ook: Het oude Nederlandsche lied. Deel 3 Florimond van Duyse

Zie ook: Het oude Nederlandsche lied. Deel 4 Florimond van Duyse

Zie ook: Florimont van Duyse

Jan Utenhove 11. ander Psalmen (1559)

anoniem Veelderhande schriftuerlijcke liedekens (1552-1554)

Jodocus van Lodenstein Uyt-spanningen (1676)

Jan van Hout 'Opt ontset van Leyden. Lofsang' (1602)

anoniem Nieu Aemstelredams Liedboek (1591)

D.V. Coornhert Lied-boeck (ca. 1575)

anoniem Het hofken der geestelycker liedekens (1577)


anoniem Geuzenliedboek (1574)

Philips van Marnix van Sint Aldegonde Het boeck der psalmen Davids (1580)