NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Gezangboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

in opdracht van het Collegiaal Bestuur samengesteld door de Bisschoppelijke Commissie voor de Liturgische Muziek en de Bisschoppelijke Commissie voor de Liturgie, Hilversum,1990.

Het OKG opent met een honderdtal bewerkingen van psalmen en cantica. De bewerkingen bevatten een breed spectrum van vormen: beurtzang, strofelied, anglicaanse `chant: De keuze van de psalmen richt zich vooral op de in bet leesrooster voor de zon- en feestdagen aangeven antwoord-psalmen na de eerste lezing. Een tweede deel bevat liturgische gezangen. Deze omvatten kyrielitanieen, acclamaties op het evangelie, geloofsbelijdenis van Nicea en de Apostolische Geloofsbelijdenis, gezongen voorbeden, acclamaties bij de voorbeden, acclamaties bij het eucharistisch gebed en de zegen. Ook de getijdediensten krijgen ruime aandacht met toonzettingen van de inleiding, responsories en voorbeden. De verdere inhoud bevat oud-kerkelijke hymnen, intredeliederen, hallelujaverzen voor het evangelie, sequenzen en overige liturgische gezangen. Het derde deel bevat 3401iederen die, evenals in het Liedboek voor de Kerken, beginnen met liederen nit het Oude en Nieuwe Testament. Vervolgens de rubrieken van het kerkelijk jaar en verder tijden en gelegenheden. Tenslotte een zevenentwintigtal toonzettingen van het ordinarium. Het OKG omvat zowel een breed overzicht van de oud-katholieke traditie, als ook een zo mogelijk nog breder overzicht nit de huidige oecumene: rooms-katholiek en reformatorisch.
Men zie ook het Kerkboek van de oud-katholieke kerk in Nederland (met de proprium-gegevens van alle zon-, feest- en gedenkdagen, missen voor bijzondere gelegenheden, de getijden en de onberijmde psalmen in de vertaling van dr. K.Ouwens op de klassieke gregoriaanse psalmtonen) en het Lectionarium, met de volledige schriftlezingen van alle zon- en feestdagen. Hierbij is gebruik gemaakt van de vertalingen van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), de oudkatholieke vertaling van het Nieuwe Testament (OKV), de Willibrordvertaling 1975 (WV) en (voor slechts 6en lezing) de Groot Nieuws Bijbel (GNB).

 

Voorwoord

Index

Alfabetische Index