NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

MuziekgeschiedenisWAT IS LITURGISCHE THEOLOGIE?
Professor Paul Meyendorff
Najaar 1997
De Orthodoxe Kerk wordt beschouwd als het lichaam van Christus. Het is een organische, levende entiteit, levend gemaakt door de inwoning van de Heilige Geest in de individuele leden die samen de kerk maken. Daar de kerk het lichaam van Christus is en gemeenschappelijke liturgische eredienst centraal staat in het leven van dit lichaam, is het mogelijk de vraag "Wat is liturgische theologie?" te beantwoorden in biologische termen. Deze auteur stelt zich tot doel e liturgische theologie geheel en al te definieren als de anatomie (structuur) en fysiologie (functie) van kerkelijke eredienst en de rol ervan in een leven in Christus.

In de Biologie is Anatomie de studie van de structuur en de relaties van structuren met elkaar. Men kan een individuele structuur onderzoeken (bijv. een kaak) of men kan een aantal structuren samen onderzoeken (bijv. een schedel) om vast te stellen hoe ze samenhangen. Zo is het ook mogelijk om liturgische theologie te zien als de anatomie van de eredienst. Degene die liturgische theologie studeert is in staat de structuur (structuren) van de eredienst te bestuderen en hun belang in het leven van de kerk vast te stellen.

Net als in de biologie, manifesteren de anatomische aspecten van liturgische theologie zich op veel verschillende manieren. Eén aspect van de liturgische theologie houdt in het bestuderen van de basis structuur en/of de rubrieken
(structuur regels) van een eredienst. Men heeft de vorm of anatomie van de Goddelijke Liturgie, van de Metten, de Vespers, etc. Verdere uitwerking van dit aspect van liturgische theologie stelt ons in staat de structuur van een individuele dienst te vergelijken met een andere individuele dienst. Men zou bijvoorbeeld de Metten kunnen vergelijken met de Vestpers om te zien waar ze overeenkomen en verschillen in structuur en rubrieken. In de anatomie zou de analogie zijn het bestuderen van de beenderen van de arm en die van het been van een mens om het structuerele verband te zien. Net zoals er vergelijkende anatomie is, is er ook vergelijkende liturgische theologie. In de vergelijkende anatomie, zou men de beenderen van de benen van een mens kunnen vergelijken met de beenderen van de achterpoten van een kat met het oog op overeenkomsten en verschillen in structuur. In liturgische theologie zou men de Goddelijke Liturgie van Johannes Chrysostomos kunnen analyseren en qua structuur vergelijken met de Coptisch Orthodoxe Goddelijke Liturgie van Basilius.

It is nogal onfortuinlijk dat in veel theologische scholen, liturgische theologie niets meer is geworden dan de bestudering van de structuur van de eredienst. Liturgische theologie is teruggebracht tot een bijna technische wetenschap en heeft soms voeling verloren met het geloof en de eredienst van de kerk. In deze "uitgeklede" bestudering van liturgische theologie worden we alleen de anatomie gewaar en misschien de symboliek (hoe zwak ook geïnterpreteerd) van de eredienst, d.w.z. de Evangelie lezing komt na de Kleine Intocht en wordt verondersteld Christus' prediking te symbolizeren. Als dit echter gebeurt bestaat het gevaar dat vreselijke liturgische praktijken/hervormingen in de kerk komen en afbraak doen van de ware eredienst en het ware geloof van de Orthodoxe Kerk. Dit kan gebeuren omdat er mensen zijn die denken dat uiteindelijk eredienst "enkel structuer en symboliek is". Deze manier van denken wordt gecorrigeerd als men zich gewaar wordt dat liturgische theology niet enkel de anatomie is van liturgische eredienst,
maar ook de "fysiologie van liturgische eredienst."

In de Biologie is Fysiologie de bestudering van de functie en activiteit van levende structuren en organismes.Men kan jarenlang anatomie studeren, maar de ware schoonheid van die studierichting wordt pas relevant in het licht van inzicht in de Fysiologie, d.w.z. de functie. Men kan bijvoorbeeld de anatomie van het hart bestuderen op macroniveau en op microscopisch niveau, maar om het hart te begrijpen moet men ook zijn functie en activiteit in het lichaam verdisconteren. Zo ook in de liturgische theologie: om werkelijk de schoonheid van erediensten te begrijpen moet men hun functie begrijpen in het licaam van Christus. Daarom kan liturgische theologie niet enkel functioneren op symbolisch of structureel of "anatomisch niveau". Functie moet aan de orde komen en de liturgische theologie moet theologische betekenis geven aan de eredienst.

Eén aspect van die functie is het transformeren van de wereld en het omvormen tot het koninkrijk van God op
aarde. Liturgische theologie openbaart het feit dat het leven en de eredienst van de kerk een ikoon vormen van het Koninkrijk der Hemelen. Diegenen die samenkomen voor de eredienst vormen de Strijdende Kerk op aarde.
Wij zijn niet gescheiden van het Koninkrijk der Hemelen, maar door onze eredienst en door de kracht van de Heilige Geest aanbidden we juist met de Overwinnende Kerk die leeft en woont met de Heilige Triniteit. Door liturgische eredienst wordt de kerk op aarde een integraal deel van de grote cosmische Kerk. Hier zien we een voorbeeld hoe vorm (anatomie) en functie (fysiologie) hand in hand gaan.
Liturgische theologie functioneert ook om Christus' leven, dood en opstanding een echte gebeurtenis voor ons te maken waarin we kunnen participeren als kerk, als lichaam van Christus. De doop moet bijvoorbeeld niet enkel gezien worden als een complex initiatie ritueel tot lidmaatschap van de kerk, maar moet gezien worden als onze eigen participatie in de dood en de Opstanding van Christus waarin de mensheid "opnieuw geboren wordt" als nieuwe schepping. Dit illustreert opnieuw het belang van het samengaan van vorm en functie.
Liturgische theologie maakt het ons ook mogelijk te begrijpen hoe alle eredienst zich verhoudt tot degenen die samenkomen voor de gemeenschappelijke eredienst van de kerk. Het woord liturgisch, dat gebruikt wordt om onze eredienst te beschrijven, is afgeleid van het Griekse "leitourgia" dat"het werk van het volk" betekent. Liturgische
theologie laat de eredienst en het gebedsleven van de kerk als een functioneel geheel zien. Net zoals men de fysiologie van het hart, het bloed, de hersens en de nieren kan bestuderen en dit met elkaar verbinden om de functie te begrijpen hoe het lichaam de bloeddruk regelt. Het is de Heilige Geest, zie zichzelf manifesteert door de Kerk, die functie en betekenis geeft aan de liturgische eredienst en ons roept deelnemers te zijn, - niet toeschouwers - in het koninkrijk van God zodat we in staat zijn deel te nemen in een nieuw leven in Jezus Christus en de heilsgebeurtenissen te ervaren terwijl we hier oo aarde zijn en terwijl we actief betrokken zijn bij de liturgische eredienst van de Kerk.

Nog een belangrijk aspect van de liturgische theologie is de mogelijkheid ervan om het geloof en de leer van de kerk toe te lichten. Liturgische theologie neemt liturgische eredienst en de hymnografie van de Kerk en gebruikt het als een krachtige manier om de leer van de Kerk toe te lichten.
Dit is zeer evident in de complexe hymnografie in de Orthros en Vespers diensten. Zo is de hymnografie van Pinksteren bijvoorbeeld vol van theologie en leer betreffende de Heilige Geest - opnieuw een voorbeeld van vorm (de dienst) die een functie vervult (theologie duidelijk maken).
Ten slotte. Het is van belang dat men de rol van de liturgische theologie in de eredienst van de Kerk volledig begrijpt. Net zoals anatomy en fysiologie inzicht geven in de vorm en functie van leven, zo geeft liturgische theologie ons inzicht in de vorm en de functie van de erediensten van de Orthodoxe Kerk en stellen ons in staat om volledig met Christus te leven in het hemelse koninkrijk hier op aarde. In elk levend organisme is er geen georganizeerde structuur zonder functie, en zonder structuur en functie is er geen leven. Het zelfde geldt voor de liturgie. Zonder structuur en functie is er geen leven in de Kerk en zonder leven in de Kerk is er geen heil.

BIBLIOGRAPHY
Fagerberg, D., What is Liturgical Theology? A study in Methodology. (Collegeville: Liturgical Press, 1992).
Schmemann, A., Introduction to Liturgical Theology. 3rd edition. (Crestwood, NY: SVS Press, 1986).
Schmemann, A., Liturgy and Tradition. (Crestwood, NY: SVS Press, 1990).
Taft, R., Beyond East and West; Problems in Liturgical Understanding. (Washington, DC; Pastoral Press, 1984).
http://www.allsaints-stl.org/What%20Is%20Liturgical%20Theology%20-%20Web%20Version%202008.pdf