NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw

 Collage van kruiswoorden en ikonen

I. Lucas 23: 26 Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere Simon van Cyrene aan, die net de stad binnenkwam. Ze legden het kruis op zijn rug en lieten het hem achter Jezus aan dragen.
33 Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. 34 Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.'

Gedicht (Ria Borkent)
1 Simon heeft het kruis gedragen
want ze dwongen hem ertoe
op de via dolorosa,
Jezus was misschien te moe.
Wie zijn minste broeder helpt,
draagt het kruis voor Jezus zelf.
De soldaten hebben Jezus
aan het hout gehangen toen,
Vader, wil het hun vergeven,
die niet weten wat ze doen.
Iedereen telt mee op weg naar Pasen,
veertig dagen om je te verbazen,
wij vertellen over pijn, verdriet en hoop
over leven, sterker dan de dood.

Ikoon bij ‘Iedereen telt mee op weg naar Pasen" Alle Heiligen, Griekenland, rond 1700
65 x 52 cm
Allerheiligen-ikonen tonen duidelijke overeenkomsten met de voorstelling van het Laatste Oordeel. De compositie is nagenoeg dezelfde, met als belangrijkste verschil dat de taferelen die de hel en de verdoemden uitbeelden zijn weggelaten. Centraal troont Christus als Albeheerser in een aureool, geflankeerd door de Moeder Gods en Johannes en omgeven door de vier evangelisten-
symbolen. Boven Christus zweven de engelenkoren. Twee engelen houden het kruis en de andere lijdensattributen op. Onder Christus staan Adam en Eva aan weerszijden van de lege troon met daarop het boek. De heiligen links en rechts representeren de voorvaderen, profeten, apostelen,
hierarchen, monniken, asketen en martelaren. Dit alles is gevat in een grote, met sterren bezaaide, blauw gekleurde aureool. Helemaal onderaan in de hoeken van de ikoon tronen de voor-vaderen Abraham en Jacob in het paradijs. In hun schoot rusten de zielen der rechtvaardigen. De goede moordenaar staat tussen hen in. Links en rechts boven in de hoeken zijn de profeten Daniel en Salomon voorgesteld.

II. Johannes 19:25-27
25 Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala. 26 Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,' 27 en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.' Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis.

Gedicht
2. Bij het kruis staat ook Maria en zij ziet hoe Jezus lijdt.
Pijnlijker dan barensweeen is het zwaard dat haar doorsnijdt.
Met Johannes staat zij daar, Jezus geeft hen aan elkaar:
vrouw uw zoon en zoon uw moeder.
Liefde wijst een nieuwe koers.
Wie de wil doen van mijn Vader zijn mijn zussen en mijn broers.

Ikoon bij moeder en zoon: Kruisiging van Christus
Noord-Rusland, tweede helft 16de eeuw 63 x 44 cm
Met als achtergrond de stadsmuur van Jerusalem, hangt Christus, slechts gekleed in een witte lendendoek, aan het kruis op de berg Golgotha. De vorm van het kruis, met de schuine dwarsbalk voor de voeten, is typisch orthodox. Links staan de Moeder Gods en Maria Magdalena, rechts de apostel Johannes en de Romeinse honderdman Longinus. Aan de voet van het kruis ligt de schedel
van Adam. Volgens de legende zou Christus gekruisigd zijn op de plek waar Adam was begraven. Christus is de tweede Adam, die de mensheid bevrijdt van de zonde, waarin zij door de eerste Adam gestort is.
De ikoon was oorspronkelijk onderdeel van de feestdagenrij van een ikonostase (ikonenwand), de afsluiting van het heiligdom in een Oosters-Orthodoxe kerk

III.Lucas 23:39-43
39 Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: ‘Jij bent toch de messias? Red jezelf dan en ons erbij!' 40 Maar de ander wees hem terecht met de woorden: ‘Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? 41 Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.' 42 En hij zei: ‘Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.' 43 Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.'

Gedicht
3. Jezus hangt er in het midden als een boevenkon:ing bij,
een bespot hem, een gaat bidden: Jezus, vraagt hij, denk aan mij.
Heer, u bracht vanaf bet kruis eerst een crimineel naar huis.
Mensen kunnen zich verkijken bij de poorten van de dood,
maar u laat het paradijs zien aan een mens die bidt in nood.

Ikoon: De Goede Moordenaar Rusland, Vologda, midden 17de eeuw Afkomstig uit een bisschopswoning 167 x 61,5 cm
Een van de twee mannen die tegelijk met Christus werd
gekruisigd, bekeerde zich hangend aan her kruis, vlak voor zijn dood. Christus zei hem: `Voorwaar ik zeg u; vandaag nog zult gij met mij zijn in her paradijs' (Lucas 23:43). Op de ikoon bevindt de `goede moordenaar' zich in het paradijs, dat wordt aangeduid door de bloemmotieven op de achtergrond. Hij is halfnaakt en draagt een witte broek. In zijn handen draagt hij her kruis waaraan Christus is gestorven, als teken van de overwinning op de dood.

IV. Matteüs 27:45-46;51; 54
45 Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. 46 Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?' Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?'
51 Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten.
54 Toen de centurio en degenen die met hem Jezus bewaakten de aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden: ‘Hij was werkelijk Gods Zoon.'

Gedicht
4. Hoelang blijft de hemel zwijgen?
God verduistert nu de zon,
Jezus kan geen licht meer krijgen
van omhoog, mijn God, waarom?
Hoor zijn uitgerekte klacht
in die middag, in die nacht:
waarom hebt u mij verlaten?
Als hij sterft vergaat de spot,
trilt de aarde, trilt de hoofdman:
echt, hij was een zoon van God.

Contrast Ikoon De verheffing van Jezus: Transfiguratie op de Berg Thabor Rusland, Vologda, tweede helft 16de eeuw Alkomstig uit de kerk van de Verrijzenis van Christus van het gouvernement van Vologda 101,2 x 89,6 cm
De gedaanteverwisseling is hier zonder overbodige details weergegeven. Christus, geflankeerd door Elia en Mozes, wordt omstraald door het goddelijke licht. Op de voorgrond deinsen de apostelen Petrus, Johannes en Jacob hevig geschrokken terug.
Aardig detail is dat de schilder ook de berg waarop Christus staat een lichte tint heeft gegeven, om zo het effect van her goddelijke schijnsel te benadrukken.

V. Matteus 26:20 Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de twaalf aan voor de maaltijd. 21 Onder het eten zei hij tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie zal mij uitleveren.'
Johannes 19:28
28 Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.'

Gedicht
5. Vrienden aten aan zijn tafel en verdwenen een voor een,
Judas heeft de Heer verraden, de Messias leed alleen.
Zonder vrienden, zonder ons - uren dorst en zure spons.
Levend water, blijf maar stromen ook al schenken zij azijn,
daarom toch bent u gekomen, dat de Schrift vervuld zou zijn.

Prefiguratie Ikoon: Vader Zoon en Geest samen. Oud-testamentische Triniteit. Rusland, Andrej Roebljov ca. 1411.
De voorstelling van de Oud-testamentische Triniteit is gebaseerd op het verhaal van de Gastvrijheid ofwel de Philoxenie van Abraham (Genesis 18:1-16). Bij de eik van Mamre werden Abraham en zijn vrouw Sara bezocht door drie identieke mannen, die hen de geboorte van een zoon, Izaak, voorspelden. Het gastmaal dat de mannen werd aangeboden, wordt gezien als een prefiguratie van de eucharistie. De drie mannen worden, in de gedaante van engelen, als een manifestatie van de Triniteit geinterpreteerd. Op de ikoon zitten drie engelen rond een gedekte tafel, met op de achtergrond de eik van Mamre en links het huis van Abraham.

VI. Matteus 26:20-22 Johannes 19:28
20 Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de twaalf aan voor de maaltijd. 21 Onder het eten zei hij tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie zal mij uitleveren.' 22 Dit bedroefde hen zeer, en de een na de ander vroegen ze hem: ‘Ik toch niet, Heer?'
28 Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.'

Gedicht
6. Hoor ik ook bij Jezus Christus?
Petrus zei: ik ken hem niet,
hij verloochende de meester,
tot een haan hem wakker riep.
Heer, ik ben soms net zo bang,
als ik wankel, red me dan.
Want uw liefde is genade,
morgenlicht hij diepe nacht,
redding voor verloren mensen
uitgeroepen: 't is volbracht.

Ikoon: Voetwassing van Petrus
Rusland, Moskou, begin 16de eeuw
Afkomstig uit het Kornilijevo-Komelski-klooster in het
gouvernement van Vologda 82,4 x 59,8 cm
Christus heeft een linnen doek om zijn middel. Voor hem staat een wasbekken met water. In een halve cirkel zitten de twaalf apostelen tegenover hem. Enkelen zijn hun sandalen aan het uittrekken. Het moment vlak na het protest van Petrus wordt hier getoond.
De apostel is in gedachten verzonken, terwijl Christus hem de voeten wast. De haan links op de zuil verwijst naar de voorspelling van Christus, dat Petrus hem drie keer zou verloochenen, voordat de haan had gekraaid.
De compositie is doordacht en harmonieus. De houdingen van de figuren zijn elegant en het kleurenschema is afgewogen, waardoor de ikonen een ingetogen, poetische steer ademen.

VII. Lucas 23:46
46 En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.' Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit.

Gedicht
7. Luid riep Jezus: in uw handen,
Vader, leg ik nu mijn geest.
Jezus doet zijn eigen psalmen
als hij zo zich overgeeft.
God heeft hem zijn loon beloofd,
daarom buigt hij nu zijn hoofd.
Heer, uw sterven was een offer,
uw onschuldig bloed voor mij -
Goede Vrijdag, Paasbelofte,
door uw leven leven wij.

Icoon van de kruisafneming
Laat vijftiende eeuw. Noordelijke school. Voorheen in de Ostroukhov-collectie, nu in het Tretiakovmuseum, Moskou.
Hier is het moment afgebeeld waarop Maria, ]ozef, Nicodemus en Johannes het lichaam van de Verlosser van het kruis nemen, terwijl Maria Magdalena en Maria van Egypte er rouwend naast staan.
De stijl van de icoon, vooral de verlenging van de figuren, de kleine hoofden, handen en voeten, de anatomische details en de eigentijdse details van het gebouw op de achtergrond zijn allemaal van het eind van de vijftiende eeuw, maar de eenvoud van de presentatie en het ontbreken van onnodige details wijzen op een vroeger tijdstip. De schilder was duidelijk niet geinteresseerd in onbelangrijke details en hoewel het gebouw eigentijds van vorm is, is het op een vrij mechanische wijze weergegeven. De aandacht van de kunstenaar was geconcentreerd op de menselijke figuren en het dramatische van het afgebeelde tafereel. Hij heeft de rechtstreekse tnanier van presenteren gebruikt die kenmerkend is voor een vroegere periode en die een onmiddellijke en diepe indruk maakt. Hij was tegelijkertijd een meester op het gebied van de compositie. De harde horizontale lijnen van her kruis worden geaccentueerd door de lijnen van het gebouw daaronder en het effect wordt nog versterkt door de schuine lijn van de onwaarschijnlijk geplaatste ladder. Het opvallendst is echter het bijzondere gevoel voor het lineaire ritme, dat samen met het delicate gebruik van de gebogen lijn het schilderij een geheel eigen karakter geeft.

VIII. Johannes 19:30 Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.' Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.

Gedicht
8. In de graftuin bloeit het leven,
keren bloemen hun gezicht
met Maria Magdalena
naar de Heer, het hemels licht.
Toen bet oog ontroostbaar was,
riep de Heer haar - en zij zag.
Opgestane, die Maria
hebt geroepen bij haar naam,
wij geloven wat gezien is:
onze Heer is opgestaan.

Ikoon Anastasis met de Passiecyclus Rusland, Vologda, 1692, door Jermolaj en Jakov Sergejev, Pjotr Savin en Semjon Karpov Afkomstig uit de Johannes de Theoloog-kerk te Vologda
109 x 87 cm Rondom een uitgebreide voorstelling van de Verrijzenis en de Nederdaling ter Helle is in vierentwintig randtaferelen de passiecyclus uitgebeeld.
1) Laatste avondmaal met de voetwassing
2) Vertrek naar de Olijfberg
3) De verzekering van Petrus
4) Christus bidt op de Olijfberg tot God en treft zijn apostelen
slapend aan
5) Judas bij de hogepriester
6) De Judaskus
7) Christus wordt voor Kajafas geleid
8) Christus wordt voor Annas geleid
9) Judas brengt de zilverlingen terug en verhangt zich
10) Bespotting van Christus
11) Christus wordt voor Pilatus geleid
12) Christus voor Herodus
13) Pilatus wast zijn handen in onschuld
14) Geseling van Christus
15) Bespotting van Christus
16) `Zie de mens'
17) Kruisdraging
18) Aankomst te Golgotha
19) Kruisiging
20) Jozef van Arimatea voor Pilatus
21) Kruisafname
22) Bewening
23) Graflegging
24) De slapende wachters bij Christus' graf

De expressieve houdingen van de rijk aangeklede figuren, de overvloed aan ornamentiek, de aandacht voor de architectuur en het gevoel voor dramatiek, geven de afzonderlijke taferelen bijna
de aanblik van kleine genreschilderijen uit de Hollandse Gouden Eeuw