NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw

 DE RENAISSANCE
Bouwkunst van de renaissance
Beeldhouwkunst van de renaissance
Schilderkunst van de renaissance

DE RENAISSANCE
De renaissance was wel, maar niet uitsluitend, een wedergeboorte van de antieke cultuur. Zij was daarenboven de ontvouwing van wat er in de late middeleeuwen gistte en groeide. De kerkorganisatie verloor haar allesbeheersende positie. Wetenschappen en kunsten werden onafhankelijk daarvan beoefend. Vele gelovigen maakten zich los van de moederkerk. Men wil niet meer geloven, maar weten. Niet de religie, maar de natuur zal leermeester zijn. De enkeling gaat zelf onderzoeken en ontdekken. Met het goed sluitende maar starre systeem van de scholastiek wordt niet langer genoegen genomen. Het humanisme verbreidt zich snel. De mens ontdekt zijn recht op zelfstandigheid, voelt weer de waarde van de persoonlijkheid. De gemeenschap verliest aan betekenis, het individuele overwint.
Geleidelijk voltrekt zich dit proces over geheel Europa. Het eerst en het duidelijkst vertoont bet zich echter in Italie. De rijkdom van zijn handelssteden, de resten van de antieke cultuur en de geaardheid der bevolking zijn hier de gunstige factoren. Een goede stimulans was de invasie van Grieken na de verovering van Constantinopel door de Turken in 1453.
Van de zich in de 15de eeuw van de kerk losmakende kunst wordt de rijke burger de opdrachtgever. Deze vraagt niet de uitbeelding van een abstract begrip maar van een concrete werkelijkheid. Daartoe wordt aangeknoopt bij een verleden dat nog heidens was. Reeds in de 15de eeuw neemt men de Romeinen graag tot voorbeeld. Klassieke motieven worden met eigen vondsten vermengd. Er wordt veel geschreven over Kunst. De boekdrukkunst maakt het verschijnen en bezitten van boeken over architectuur, anatomie, perspectief enz. mogelijk.

 

Gestreefd wordt naar een zo ruim mogelijke algemene ontwikkeling. Vele kunstenaars beoefenen verschillende takken van kunst en wetenschap. De universele mens (HOMO UNIVERSALIS) is het ideaal. De kunstenaar is geen slaaf, monnik of ambachtsman meer, maar is thuis in de hoogste kringen. Hij wordt beschouwd als een leider van de cultuur en voelt zich ook zo.

Zie: Renaissance (Wikipedia)

Zie Stedentips voor Trips, Renaissance

Zie: Skynet.be: Renaissance Kunst

Duitse Kunst en Kultur Links