NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw

 NEGENTIENDE EEUW
Bouwkunst van de 19de eeuw
Beeldhouwkunst van de 19de eeuw
Schilderkunst van de 19de eeuw

NEGENTIENDE EEUW
Na de Franse revolutie zoekt men allerwegen naar een nieuwe ordening van de maatschappij. Na het kortstondig succes van Napoleon bleek echter het individualisme te sterk om een werkelijke eenheid te bereiken. De grote veranderingen op economisch en sociaal gebied konden niet direct worden verwerkt; de veroveringen van techniek en wetenschap niet direct met begrip toegepast. De gehele eeuw door is de mens onder de invloed van, of in conflict met het kritisch denken en bet materialisme van zijn tijd.
De kunst komt door dit gebrek aan eenheid van denken en voelen dan ook niet tot een eigen, grote stijl. Het oog van de kunstenaar, zo vaak op de toekomst gericht, zoekt nu maar al te graag een houvast in het verleden. In vrijwel chronologische volgorde wordt inspiratie gezocht bij Grieken, Romeinen, middeleeuwen, renaissance enz. Oppervlakkig gezien lijkt hierdoor de kunst van het eerste driekwart der 19de eeuw veel op een heropvoering van de gehele kunstgeschiedenis.
De technische mogelijkheden waren de kunstenaar vrijwel alle bekend, maar hij wist niet goed wat daarmede aan te vangen. Dat slechts de ontwikkeling van eigen creatief vermogen hem verder zou kunnen brengen, werd pas aan het einde der eeuw ontdekt. Voorlopig blijft de onmacht tot het uitbeelden van de eigen emoties opmerkelijk. Het is alsof de kunstenaar voortdurend op de vlucht is voor de verschrikkingen van zijn tijd. Als burger vaak deelnemend aan de politieke woelingen, weet hij als kunstenaar daar geen raad mee en vlucht hij in een geidealiseerd verleden. In de verheven rust en harmonie van de klassieke vormen tracht hij dan de politieke revolutie uit te beelden. Maar niet alleen naar de klassieken wordt gevlucht. Ook andere perioden krijgen hun beurt. Dit gaat vaak gepaard met een vlucht in het sentiment. Middeleeuwen en renaissance geven stof te over tot romantiseren. Een derde vorm van vlucht was die uit het gewoel van de stad om het leven op het platteland te gaan verheerlijken.
In de eerste helft van de 19de eeuw komt men de verschillende vormen, waarin de eigen tijd wordt ontvlucht, telkens anders genuanceerd en gecombineerd tegen. De namen classicisme, romantiek of realisme dekken deze steeds maar zeer ten dele. Zij kunnen slechts aanduiden waar de accenten liggen. Pas in de tweede helft van de 19e eeuw gaan de ogen open voor de natuur en voor de eigen mogelijkheden en krijgt de kunst een meer tijdeigen karakter.


Zie Neoclassicisme (Wikipedia)

Zie Neoromaans (Wikipedia)

Zie Neogotiek (Wikipedia)

Zie Eclecticisme (Wikipedia)

Zie Realisme (Kunststroming) (Wikipedia)

Zie Impressionisme (Wikipedia)

Zie Postimpressionisme (Wikipedia)