NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Dat Woerdische Sangboeck

De CL. Psalmen Davids ende
Geestelijcke Liedekens
wtgelesen mitsgaeders -
eenige nieuwe Loff-sangen
die hier noch bygevoegt zijn.

De laetste Editie.

ende Ander-sins

TOT UTRECHT, [1647]
By Simon de Vries / Boeckvercooper
woonende onder de Laken-snijders.

 

Voorrede

1647 editie van het Woerdische Sangboeck)

Lijst van melodieen inclusief Duitse benaming

Psalmen index

Gezangen index

Bespreking van het Woerdische Gesangboeck door Van Iperen,
Kerkelijcke Historie van het Psalmgezang der Christenen II.

 

 

Een aantal oude liedteksten is te vinden op de site van Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren: http://www.dbnl.org/

Zie ook Bredero: Groot lied-boeck

Zie ook: Het oude Nederlandsche lied. Deel 1Florimond van Duyse

Zie ook: Het oude Nederlandsche lied. Deel 2 Florimond van Duyse

Zie ook: Het oude Nederlandsche lied. Deel 3 Florimond van Duyse

Zie ook: Het oude Nederlandsche lied. Deel 4 Florimond van Duyse

Zie ook: Florimont van Duyse

De CL Psalmen des propheten Davids, met eenige andere lof-sanghen:: Mitsgaders De Christelicke Catechismus, de Belijdenisse des Geloofs, ende naerder verklaringhe van eenige hooft-stucken des selven, overgesien ende gestelt inde Synode Nationael der Nederlantsche Gereformeerde Kercken .... Als oock de liturgie der selve kercken, ofte de formulieren van de bedieninge der heyliger sacramenten ...Petrus Dathenus By Pieter Loijmans ende Maerten de Bot, 1645

Hymni, ofte Loff-sangen op de Christelijke feest-dagen ende ander-sins, bij Hillebrant Jacobs, 1615

Souter Liedekens ghemaect ter eeren Gods, op alle die Psalmen van David , by my Symon Cock, 1540

De CL Psalmen Davids in Nederduytschen dichte gestelt, Willem van Haecht, Franck Janszen Vos, 1662

Jan Utenhove 11. ander Psalmen (1559)

anoniem Veelderhande schriftuerlijcke liedekens (1552-1554)

Jodocus van Lodenstein Uyt-spanningen (1676)

Jan van Hout 'Opt ontset van Leyden. Lofsang' (1602)

anoniem Nieu Aemstelredams Liedboek (1591)

D.V. Coornhert Lied-boeck (ca. 1575)

anoniem Het hofken der geestelycker liedekens (1577)


anoniem Geuzenliedboek (1574)

Philips van Marnix van Sint Aldegonde Het boeck der psalmen Davids (1580)