NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Vroeg Christelijke Liturgie

Ontwikkeling van de Christelijke Eredienst

 • De Oud Testamentidche Basis voor Christelijke Eredienst
 • De Vorm van de Tempel Eredienst
 • Offer in de Christelijke Eredienst
 • Vroege Eredienst in Antiochie

  Zie ook verdere pagina's over de vroeg Christelijke Eredienst
 • Ontwikkeling van de Eredienst
 • Joodse Elementen in de Eredienst
 • Eredienst in de Vroege Kerk
 • Kerk Keizerrijk en Cultuur
 • Vroeg Christelijke Kerkmuziek

  Wat is de oorsprong van liturgische eredienst, in het bijzonder de Goddelijke Liturgie van de Oosters Orthodoxe Kerk of de Mis van de Rooms-Katholieke Kerk? Hoe veel verandering is er geweest sinds het begin van de Christelijke eredienst in de eerste eeuwse Kerk in Jeruzalem? Men moet eerst de meest elementaire vraag beantwoorden: wat is eredienst/liturgie? De vertaling van het Griekse woord is "het werk van het volk." Dat wil zeggen, het collectieve werk dat samengekomen gelovigen verrichten door lof en eer te brengen aan God.

  De Oud Testamentische Basis voor de Christelijke Eredienst

  Joden hadden ten tijde van Jezus Christus al een traditie van eredienst van zo'n 1500 jaar. Hun geschiedenis was vol met omgang met God die hen riep om Zijn volk te zijn en van wie ze in hun heilige geschriften speciale instructies overleverden ten aanzien van de offerdienst. Hier wordt een patroon getoond dat claimt een weerspiegeling te zijn van de hemel. [1] Deze specifieke vormen van eredienst werden het eerst gezien in de Tabernakel van de vroege Israelieten en werden vervolmaakt in de Tempeldienst later in Jeruzalem. De eredienst aan God in de Tempel in Jeruzalem was het eerste en meest prominente brandpunt van de Joodse eredienst, deze omvatte de vorm en regelmaat van gebeden en offers.

  Het Jodendom heeft altijd een constante cyclus van gebeden, zegeningen en maaltijden gekend: dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks. Deze vormden het tweede brandpunt van de Joodse eredienst. In de standaardvorm omvatte het een religieuze praktijk op de dagelijkse gebedsuren en op de jaarlijkse hoogfeesten. De hoogfeesten incorporeerden de offerdienst in de Tempel en inhoudelijk had de Messiaans verwachting erop een plaats. Deel van deze maaltijden was het "breken van het brood" en de "zegening van de beker", en kende parallellen met zowel de offerdienst in de tempel als het messiaanse feest.

  Zoals Fr. Louis Bouyer stelt, "De synagogale eredienst had al vóór Christus zijn noodzakelijke complement in het ritueel van de maaltijden: het familie maal, en nog beter, ten minste ten tijde van Christus, de maaltijden van die gemeenschappen van de gelovigen die samengekomen waren door een gemeenschappelijke messiaanse verwachting..." [2]

  Er was een "maaltijd liturgie" voor de gebeden bij de maaltijden en in principe waren deze vereist voor elke maaltijd. De gebeden kregen het grootste belang bij de maaltijden op de hooffeesten. De hele structuur van het Laatste Avondmaal zoals Lukas die weergeeft weerspiegelt de maaltijd liturgie zoals die gepraktiseerd werd binnen het Jodendom in die tijd. [3] Deze maaltijd gebeden en hun structuur droegen direct bij aan de vormgeving van de viering van de Maaltijd van de Heer door de vroege Christenen.

  Het derde en latere brandpunt van de eredienst was dat van de synagoge. Voor de doorsnee Israeliet was de Tempel enkel de eigen plaats van eredienst op bepaalde dagen van het jaar en het was in het bijzonder de plaats van de offerdienst. Tijdens de Babylonische ballingschap was eredienst in de Tempel onmogelijk. Een nieuwe vorm van eredienst ontstond, een vorm met het patroon van de tempeldienst maar zonder de daar voorgeschreven offers en met een sterk didactisch element: onderwijzing en herinnering. Deze twee elementen van de Joodse eredienst — in de synagoge en de tempel — vormden samen de basis van de vorm of orde van de liturgie voor de vroege Christelijke Kerk.

  Naast de structuur of orde die het vroege Christendom meenam uit de eigen Joodse traditie kan men ook de al bekende cycli van de liturgie vinden — de dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse cycli van de eredienst, die ook al deel waren van de Joodse traditie (zie het Oude Testament). Handelingen 2:46 zegt: "Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde." De Apostelen vervolgden hun Joodse eredienst praktijken in de Tempel en braken dagelijks het brood. Dit laatste lijkt te wijzen op het dagelijks vieren van de Maaltijd van de Heer. Deze regelmaat wordt bevestigd in Handlingen 3:1 waar Petrus en Johannes naar de tempel gingen omdat het het uur van het gebed was. Niet alleen vervolgden zij de praktijk van de Joodse eredienst, zij hielden ook de liturgische cyclus aan van dagelijkse gebeden op vaste tijden van de dag naast de hoogfeesten.

  Christelijke eredienst vertoonde zo een op Christus gericht patroon dat de traditionele structuur en inhoud van de synagoge eredienst en van de tempeldienst in belangrijke mate bewaarde, erfenis van wat in het eerste deel van de Heilige Schrift al doorgegeven werd als Goddelijke inzetting. Binnen deze basisstructuur vinden we de Oud en Nieuw Testamentische praktijken van de doop en de Paasmaaltijd die de Maaltijd van de Heer werd (de twee door Jezus Christus zelf volgens de evangeliën ezpliciet ingestelde sacramenten) en de belangrijkste van de tradionele Joodse religieuze feesten (Pasen en Pinksteren).

  TERUG NAAR BOVEN

  De Vorm van de Tempel Dienst

  De continuiteit van tempel en synagoge eredienst praktijken karakteriseerde de vroege Kerk en de synagoge vorm werd de basis eredienstvorm voor de Christelijke Kerk. Deze structuur werd al tijdens de Nieuw Testamentische periode aangenomen, terwijl de Kerk nog als een Joodse richting beschouwd werd, een messiaanse secte die in Jezus Christus geloofde. De fixering van deze vorm vond plaats nog voor er niet-Joden in de Kerk toegelaten werden en voor de verspreiding van het evangelie buiten Judea. Deze basisstructuur moet dus al aangenomen zijn toen de 'heiden zending' begon rond 38 A.D.

  Betreffende de Tempeldienst zijn twee zaken belangrijk om te beseffen: 1. De tempeldienst was offerdienst. Het ritme van het geestelijk leven werd gevormd door het vieren van de religieuze feesten met hun bijbehorende offers, waarvoor in de heilige geschriften (in Exodus en Leviticus) gedetailleerde instructies te vinden waren. 2. de aardse eredienst wordt gezien als een weerspiegeling van de hemelse eredienst.

  De Bijbel geeft glimpen of beelden van hoe de hemelse eredienst eruit zou zien.Die vinden we bijvoorbeeld in Jesaja 6, Daniel 7, en Openbaringen 4 en 5. Door sommigen wordt er van uitgegaan dat de aardse eredienst op grond van zulke visioenen werd vormgegeven, anderen gaan ervan uit dat de beeldvorming in deze visioenen gebruik maakte van de voorhanden religieuze beelden. Exodus 25 tot 27 geeft gedetailleerde informatie over de aard van de tempeldienst, compleet met de opbouw en aankleding van de tempel (met maten), instructies voor de bouw van de Ark, de aankleding van de Tabernakel, details van de priestergewaden, het gebruik van wierook, de aanwezigheid van een altaar, de dagelijkse offers, het gebruik van zalfolie en het gebruik van beelden.
  Exodus 25:17 begint met God's opdracht de Ark van het Verbond te maken, met gedetailleerde instructies. IDit omvat ook de opdracht om twe cherubijnen van goud te maken. "Daar zal ik je ontmoeten, en vanaf die plaats, boven de verzoeningsplaat, tussen de twee cherubs op de ark met de verbondstekst, zal ik met je spreken en je alles zeggen wat ik van de Israëlieten verlang". De genadezetel, of Ark van het Verbond werd gezien als "de lege troon whaar niets te zien was, op deze troon was God aanwezig — het enige object dat aanbeden werd in Israel... God sprak van tussen de cherubijnen — onzichtbaar aanwezig op zijn troon — tot Mozes, Aaron, Samuel ... tot Zijn volk. Hier was het bloed van de verzoening elk jaar gesprenkeld." [4]

  The original Ark, which disappeared in the exile, had held the Tablets of the Law. It was understood both as the place of sacrifice and the place from which God spoke — the place of communion. This is one reason that in Eastern Orthodox Churches there are representations of two cherubim behind the altar on which the bread and wine are consecrated to become the Body and Blood of Jesus Christ who was sacrificed for mankind. And between and before them is the altar at which the communion takes place in the Eucharist. Further, on the altar stands a candleholder with seven candles, in the manner of the Jewish Menorah, the light of which is the sign of the presence of God. Some of these elements remain in Western Roman Catholic Churches, although a great deal of it has changed since Vatican II.

  TERUG NAAR BOVEN

  Offer in de Christelijke Eredienst

  Deze elementen constitueerden de manier waarop eredienst en offerdienst vastgelegd waren in de heilige schriften in Israel. Het offer stond centraal: het offer van een dier om gunstig te stemmen en te verzoenen (goed te maken of te vergoeden) voor de zonden van Gods volk. De vroege Kerk geloofde dat de offerdood van Jezus Christus en Zijn opstanding alle tempelofferdienst verving. In zijn zelfoffer wordt Jezus Christus de genoegdoening voor alle zonden van de mensen; Hij is het Lam van God, die de zonden van de wereld wegneemt (Johannes 1:29). Daarna was er voor Christenen geen noodzaak meer voor extra offers. Het Goede Nieuws van Jezus Christus is dat zonden vergeven zijn in Hem, en in Hem zijn Christenen verzoend met de Vader.

  Waarom dan doorgaan met de gewoonten en rituelen van de Tempel? Omdat ze naast offerdienst ook gemeenschap omvatten en omdat ze door de Heilige Schrift voorgeschreven waren. En omdat de tempeldienst vervuld is door Jezus Christus gaat de Christelijke eredienst altijd door, op aarde en in de hemel voor de troon van God. Aardse eredienst heeft een band met de eredienst van het voorgeslacht dat samen met de engelen verenigd is in de hemelse eredienst.

  Hebreeën 8 beschrijft bijvoorbeeld de rol van Jezus Christus als de hemelse Hoge Priester in tegenstelling met het Oud Testamentische priesterschap. En 'liturgie' is het woord dat beschrijft wat de Hoge Priester doet. De passage luidt vanaf het eerste vers als volgt: "1 De kern van mijn betoog is dat wij een hogepriester hebben die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit 2 en die de dienst vervult in het ware heiligdom, de tent die door de Heer en niet door mensenhanden is opgericht. " (8:1,2). De eredienst van de hemel, de liturgie, is door God zelf gevestigd. De brief aan de Hebreeën gaat dan laten zien dat wat op aarde gedaan wordt zijn patroon mmoet ontlenen aan de hemel — zowel in het Oude als in het Nieuwe Verbond. Letterlijk: "6 Maar Jezus is dus aangesteld voor een eerbiedwaardiger dienst (liturgie), in die zin dat hij bemiddelaar is van een beter verbond, dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere beloften." (8:6).

  Volgens de Bijbel is er eredienst in de Hemel en moet die ons patroon vormen. Het oorspronkelijke Griekse in elke belangrijke vroege tekst is 'leitourgos'. Het betekent liturgie, eredienst, op God gericht dienstwerk. Het is duidelijk waarom de vroege Christenen doorgingen met hun religieuze praktijk rond synagoge en tempel. Zij zagen eredienst als een Goddelijke inzetting die vervuld was door Jezus Christus; in Hem was alles wat God in het Oude Testament had beloofd vervuld. Het was vanzelfsprekend dat in hun eredienst aan God door Jezus Christus de gelovigen de vormen die naar zij geloofden door God zelf aangereikt waren bleven gebruiken.

  Er was echter één belangrijke wijziging. De dierenoffers van het Oude Testament waren overbodig geworden door het dienstwerk van Jezus Christus. Ze voltrokken hun eigen traditionele liturgie zoals voorgeschreven in de Heilige Schriften. Die traditionele liturgie maakte het werk van God in Jezus Christus begrijpelijk. De Oud Testamentische eredienst praktijk, nu vervuld en een nieuwe zin gegeven in Jezus Christus, werd de kern van de Christelijke Eredienst als deel van het Nieuwe Verbond

  TERUG NAAR BOVEN

  Vroege Eredienst in Antiochie

  Als men zich realiseert dat Joodse eredienst liturgisch was en de eredienst structuur leverde voor de vroege Kerk, en het Nieuwe Testament met het oog hierop leest, dan wordt een andere kant van de zaak duidelijk. De vroegste en duidelijkste verwijzing naar de liturgie is te vinden in Handelingen, het boek dat het begin en de groei van de vroege Kerk verhaalt. De kerk te Antiochie was de eerste niet-Joodse kerk buiten Jeruzalem, gevestigd rond A.D. 38 toen Barnabas gezonden werd om daar te onderwijzen (Handelingen 11:25 v.). Handelingen 13 beschrijft het uitkiezen van Barnabas en Paulus voor de eerste zendingsreis. Dit zal rond A.D. 46 plaatsgevonden hebben in wat toen een stabiele en goed gestructureerde gemeenschap van gelovigen was.

  Lukas verhaalt dat de roeping van Paulus en Barnabas het werk was van de Heilige Geest en dat deze plaats vond tijdens de "liturgie". De tekst zegt: "Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden (leitourgounton) voor de Heer, zei de heilige Geest tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’ "(Acts 13:2). Lukas was aarts en goed opgeleid. Hij zegt dat de gemeenschap samengekomen was in de traditionel rituele eredienst, ondersteund door vasten, toen de Heilige Geest sprak. In A.D. 46 gebruikte deze vroege Kerk kennelijk de traditionele maar Christelijk ingevulde liturgie. Dit was binnen zestien jaar na de opstanding van Jezus Christus. De continuiteit van de eredienst tussen dehet Oude en Nieuwe Verbond lijkt hier duidelijk aanwezig.

  Zie ook verdere pagina's over de vroeg Christelijke Eredienst

 • Ontwikkeling van de Eredienst
 • Joodse Elementen in de Eredienst
 • Eredienst in de Vroege Kerk
 • Kerk Keizerrijk en Cultuur
 • Vroeg Christelijke Kerkmuziek

  Lees verder

  Voor een uitgebreide behandeling van de continuiteit tussen de Joodse Traditie en de Christelijke zie: Williams, B. and Anstall, H.; Orthodox Worship: A Living Continuity with the Synagogue, the Temple and the Early Church; Light and Life Publishing, Minneapolis, 1990.

  TERUG NAAR BOVEN


  [1] Zier Exodus 12 & 13, 25-31; Jesaja 6; Daniel 7; Openbaring 4 & 5, among others.

  [2] Louis Bouyer; Liturgy and Architecture, Notre Dame Press, Notre Dame, p. 23

  [3] Louis Bouyer; Eucharist; Notre Dame Press, Notre Dame, p. 78

  [4] Bouyer, Liturgy and Architecture, p. 13