Orde van dienst

Deze orde van dienst is afkomstig uit het Dienstboek voor de Kerken, voor een overzicht van de inhoud klik hier

(Voorbeelden of toelichting is te vinden door de onderstreepte onderdelen aan te klikken)

(gebeden als persoonlijke voorbereiding) (uitleg)

(consistoriegebeden) (uitleg)

Ontvangst van de samenkomende gemeente (uitleg)
Vooroefening (uitleg)


ORDE A Dienst van Schrift (en Tafel), oecumenische traditie.
Klokgelui (uitleg)- orgelspel (uitleg) - mededelingen - kaarsen aansteken (uitleg)

Begroeting door ouderling van dienst (uitleg)
Psalm of intredelied (staande) (uitleg)

v. Onze hulp in de Naam van de Heer, -----------------(uitleg)
G DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v. Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G. EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN

GROET
(GEBED VAN TOENADERING) (uitleg)
(Inleidend woord)

KYRIE of Smeekgebed voor de nood van de wereld ( acclamaties die ook zonder gedrukte orde van dienst te gebruiken zijn: Dienstboek Liturgische Gezangen 17 en 19) (uitleg)

GLORIA, 10 Woorden als Lofzegging (uitleg) of Loflied

GEBED VOOR DE LEZINGEN / GEBED VAN DE ZONDAG (zie dienstboek) (uitleg)

EERSTE SCHRIFTLEZING (uitleg) (voor rooster zie dienstboek, klik hier voor het rooster van Kind op Zondag / De Eerste Dag of hierna voor het Gemeenschappelijk leesrooster zoals te vinden in het Dienstboek voor Jaar A - Jaar B - Jaar C)
v. Lezing uit........
Hier eindigt de lezing
(Lied) (TWEEDE SCHRIFTLEZING
v. Lezing uit ....
Hier eindigt de lezing
Lied)
EVANGELIELEZING
v. Lezing uit het evangelie naar
............
Hier eindigt de lezing uit het heilig evangelie.
Lof zij U Christus.

U komt de lof toe, of: DBLG 153 of Lied

PREEK (uitleg)

GELOOFSBELIJDENIS (uitleg) (gezongen bijv. Dienstboek Liturgische Gezangen 63) en/of Lied

GEBEDEN (uitleg)
dankgebed
Voorbeden
stil gebed

(als er geen tafeldienst is gevolgd door:
Onze Vader (oecumenische tekst, zie onder)-Inzameling van de gaven-Slotlied-Zegen)

DE TAFEL VAN DE HEER (uitleg)
(nodiging) (uitleg)
INZAMELING DER GAVEN (uitleg)
(Lied)
LOF- EN DANKGEBED (uitleg)
v. De Heer zal bij u zijn.
G. DE HEER ZAL U BEWAREN
v. Verheft uw harten.
G. WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER
v. Brengen wij dank aan de Heer, onze God
G. HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG.
v. ............(variabel tafelgebed, zie Dienstboek)

SANCTUS (Toongezet in het latijn door talloze componisten, voor toonzettingen van de Nederlandse tekst, zie Dienstboek Liturgische Gezangen Ordinaria 1-9 en no.94-104)

Heilig, heilig, heilig de Heer. (Dienstboek Liturgische Gezangen of 97 of 94)
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.

Gezegend Hij die komt
in de naam des Here.
Hosanna in den hoge.

Vervolg tafelgebed v. ..........................................................

(na de instellingswoorden:) ACCLAMATIE (Dienstboek Liturgische Gezangen Ordinaria 1-9 en 105-114):)

Als wij dan eten van dit brood (Dienstboek Liturgische Gezangen 112)
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren,
totdat Hij komt.

v. .............

G. ONZE VADER
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven, en leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

(Het brood wordt gebroken terwijl allen zingen:)
AGNUS DEI/LAM GODS (Toongezet in het latijn door talloze componisten, voor toonzettingen van de Nederlandse tekst, zie Dienstboek Liturgische Gezangen Ordinaria 1-9 en no.119-121)


DE COMMUNIE / DELEN VAN BROOD EN WIJN (uitleg)
v. Zalig zij, die genodigd zijn
tot het bruiloftsmaal van het Lam.
G. HEER, IK BEN NIET WAARD DAT U TOT MIJ KOMT,
MAAR SPREEK SLECHTS EEN WOORD EN IK ZAL GEZOND WORDEN.
Of:
v. Komt nu, want alle dingen zijn gereed.

Bij het uitdelen van het brood:
Het Lichaam van Christus,
Brood uit de hemel,
Manna in de woestijn

Bij het aanbieden van de wijn:
Het Bloed van Christus,
De wijn van het koninkrijk

GEBED NA DE GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN (uitleg)

Lied


ZENDING EN ZEGEN (uitleg)